Personuppgiftspolicy

Vi tar din integritet på allvar

Villbergagruppen tar hanteringen av personuppgifter på allvar. Vid behandling av personknutna uppgifter tar vi på alla sätt hänsyn till din personliga integritet.
I vår personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in samt hur vi använder uppgifterna. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du kan alltid ställa frågor

Har du frågor kring integritetsskydd och behandling av personuppgifter kan du alltid kontakta oss.

VILLBERGAGRUPPEN AB
Sadelmakargatan 13
749 59 Enköping
Tel. 073-622 95 20

Om Villbergagruppen

Villbergagruppen erbjuder boende och skola i lugn miljö för ungdomar, unga vuxna och vuxna som behöver extra stöd i tillvaron.

Från vårt säte i Enköping erbjuds individanpassade insatser för brukare och familj i form av HVB-hem och stödboende, boende enligt LSS, grundskola samt psykiatrisk öppenvård.

Varför samlar vi in personuppgifter om dig?

Personuppgifter används och behandlas i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Utgångspunkten är att aldrig behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet. Vi strävar också efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Dina personuppgifter kan behövas för att uppfylla lagliga förpliktelser men också för att vårda och administrera vår relation med dig. Vi kan även komma att informera om våra tjänster och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse. Det kan också förekomma att vi skickar ut enkäter för att utvärdera våra tjänster.

Vi hanterar personuppgifter på kunder/brukare och kontakter hos våra leverantörer och partners men också på personer som söker jobb eller arbetar i vårt företag.

När samlar vi in personuppgifter om dig?

Personuppgifter insamlas exempelvis;

  • När du blir vår kund
  • När du är i personlig kontakt med oss - brevledes, via telefon eller via våra webbplatser

Vi kan också samla in personuppgifter om det anses vara av legitimt intresse och om inte hänsyn till din integritet väger tyngre. Innan uppgifterna samlas in gör vi en utvärdering för att säkerställa att insamlingen är av gemensamt intresse för båda parter.

Vår rättsliga grund?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund.

  • Insamling av personuppgifter baserat på samtycke
    Insamling av personuppgifter som baseras på den registrerades samtycke kommer att ske med hjälp av samtyckesformulär där den registrerades samtycke dokumenteras. Den registrerades samtycke kommer alltid att dokumenteras och lagras i våra system.
  • Insamling av personuppgifter baserat på kontrakt
    Vi använder personuppgifter för att fullgöra våra förpliktelser enligt kontrakt och avtal med brukare/kunder, partners och leverantörer.

Vilken typ av uppgifter samlas in?

Personuppgifter som behandlas kan vara namn, telefonnummer, titel och e-postadress. Vi företagskontakter hanteras oftast företagets namn och kontaktuppgifter. Vi kan också samla in feedback, kommentarer och frågor från dig i kommunikation och aktiviteter som är relaterade till våra tjänster som till exempel möten, telefonsamtal, dokument och e-post.

Från våra webbplatser kan vi samla in IP-adressen och åtgärder som vidtas på webbplatsen.

Om du söker jobb hos Villbergagruppen samlar vi in de uppgifter som du lämnar under ansökningsprocessen.

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Beslut kring hur länge personuppgifter lagras tas vid varje tillfälle. Utgångspunkten är dock att uppgifterna aldrig ska behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlats in.

I praktiken innebär detta att vi behåller dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter din senaste kontakt med oss. När personuppgifter inte längre behövs kommer de på ett säkert sätt att raderas.

Din rätt till personuppgifterna?

Du har när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av uppgifterna och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig.

Om du anser att de personuppgifter vi förfogar över är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller tas bort.

Även om du har lämnat samtycke till Villbergagruppen avseende personuppgiftsbehandling, kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke.

Användning av Cookies

För att kunna utvärdera trafiken och funktionaliteten på vår webbplats använder vi Cookies. Informationen vi erhåller består av standardinformation från din webbläsare, t.ex. typ av webbläsare och språk, din IP-adress samt vilka åtgärder du vidtar på företagets webbplats, t.ex. vilka webbsidor du besöker och vilka länkar du klickar på.

Informationen används för att göra webbplatsen effektivare samt för att samla in uppgifter som webbläsartyp och operativsystem, refererande sida, navigering på webbplatsen, internetleverantörens domän etc. i syfte att få förståelse för hur besökarna använder webbplatsen. Cookies och liknande teknik hjälper oss att skräddarsy vår webbplats efter våra besökares behov. Cookies identifierar dig inte personligen.


Vem har tillgång till personuppgifterna?

Dina personliga uppgifter överlämnas inte till tredje person utan ditt tillstånd. Vi kommer inte heller att sälja eller låna ut personliga uppgifter till andra parter.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut när vi anser att utlämnandet är försvarbart när det gäller att följa lagar, vid brottsbekämpning eller vid domstolsbeslut, eller för att skydda rätten, egendomen eller säkerheten till annan person, vilket inkluderar vår egendom eller rätt.

Vi lämnar också ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur skyddar vi din personliga information?

Villbergagruppen vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Villbergagruppen förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. Den gällande versionen finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Läs gärna igenom personuppgiftspolicyn någon gång ibland för att hålla dig uppdaterad om innehållet.